ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Patrióta Békéscsaba Mozgalom Egyesület(székhelye:5600, Békéscsaba, Andrássy út 21.a továbbiakban: “Adatkezelő”) a jelen Tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket a tevékenységével összefüggő – köztük a www.patriotabekescsaba.hu weboldallal (“Weboldal”) kapcsolatban történő – adatkezeléséről.

 

AzAdatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

 

A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet, valamint az olyan személyek adatkezelésére, amelyeknek az Adatkezelő a személyes adatokat továbbítja.

 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül azérintettektőlgyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is.

 

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával.

 

Ennek megfelelően az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

 

személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható.

 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett minden művelet és műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 

  1. Az Adatkezelő adatai

 

Neve: PatriótaBékéscsabaMozgalomEgyesület

Székhelye: 5600, Békéscsaba, Andrássyút 21.

Elérhetősége: elnok@patriotabekescsaba.hu

Nyilvántartásiszáma: 04-02-0003269

Adószáma:18629365-1-04

Képviseli: BodócziIstván ( elnök )

 

  1. AzAdatkezelőáltalkezeltszemélyesadatoktárolása

 

AzAdatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja:

 

A tárhely-szolgáltató neve: WEBHOSTICON TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÓ KFT.

A tárhely-szolgáltató címe: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

 

 

  1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

 

3.1. Az Adatkezelő részére küldött megkeresésekkel kapcsolatban közölt személyes adatok

 

       Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli azokat a 3.1. pont szerinti kategóriába nem tartozó személyes adatokat, amelyeket az érintettel az Adatkezelőnek (ideértve az Adatkezelő valamennyi munkatársát és a nevében eljáró személyt) címzett megkeresésében szóban vagy írásban közöl.

 

       A kezelt adatok köre: az érintett neve, elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám, lakcím), a megkeresés szerinti ügy elintézéséhez szükséges egyéb személyes adatok.

 

       Az adatkezelés célja:az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, a megkeresés teljesítése, illetve a megkeresés szerinti ügy elintézése.

 

       Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet az érintette a megkeresés közlésével ad meg.

 

       A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását azelnok@patriotabekescsaba.hu e-mail címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

       Amennyiben az Adatkezelő által kért, az adatkezelés céljához szükséges adatokat az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, annak az lehet a következménye, hogy az Adatkezelő a megkeresésnek nem tud eleget tenni.

 

       Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában a megkeresés szerinti ügy lezárását követő 1 évig. Előbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).

 

3.2. A szerződéses partnerek, illetveközreműködőikszemélyes adatai

 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a szerződéses partnerek, valamint azokmunkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és vállalkozóinak személyes adatait.

 

A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.)

 

Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával, szerződés teljesítésévelösszefüggő kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont).

 

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az elnok@patriotabekescsaba.hue-mail címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az együttműkédés megszűnését követő 5 évig.Előbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).

 

3.3. Önéletrajzok

 

A kezelt adatok köre: önéletrajz szerint. (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím )

 

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)A hozzájárulás megadása a szerződés kötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő a hozzájárulás hiányában a Pályázót alkalmazni nem tudja, tekintettel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést hozni az alkalmazást illetően.

 

Az adatkezelés időtartama: A Pályázó önéletrajzában szereplő személyes adatokat – akár közvetlenül a jelentkezőtől/pályázótól, akár a személyügyi központtól származnak – az Adatkezelő a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – a jogviszony létrehozása esetén – a jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli. Sikertelen pályázat esetén az önéletrajzot az Adatkezelő visszajuttatja a Pályázónak vagy az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül. A hozzájárulás visszavonása esetén az önéletrajz a visszavonás Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül törlésre/megsemmisítésre kerül. Az Adatkezelő a Pályázó kifejezett kérése és hozzájárulása esetén a sikertelen pályázatot követő 1 évig tárolja az önéletrajzot esetleges jövőbeli állásajánlattal kapcsolatos megkeresés céljából.

 

3.4. A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyesesetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

 

Az adatkezelés célja: ezek a naplófájlban rögzített adatok statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 

Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig.

 

3.5. Az Adatkezelő az5600, Békéscsaba, Andrássy út 21.szám alatti épületének bejáratára irányított ÉS/VAGY ügyfelei fogadására nyitva álló helyiségeiben elhelyezett, a helyiség egészét figyelő kamerák által készített képfelvételeket az alábbiak szerint kezeli.

 

       A kezelt adatok köre: a kamera látószögébe került személyekről készült képfelvétel és a kamera által esetlegesen rögzített egyéb személyes adatok.

 

       Az adatkezelés célja: vagyonvédelem; élet, testi épség védelme; üzleti titok védelme; jogsértések megelőzése, megszakítása és dokumentálása, balesetek körülményeinek rögzítése, vizsgálata.

 

       Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet az Adatkezelő épületébe történő belépéssel ad meg. A képfelvétel felhasználása esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése(GDPR 6. cikk (1) f) pont).

 

       Az adatkezelés időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerinti időtartam; azaz a képfelvétel, vagy más személyes adat rögzítésétől számított 3 munkanap (vagy ötmillió forintot meghaladó pénz kezelése és tárolása esetén 30 nap), kivéve, ha a felvételt bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a fenti adatkezelési időtartamon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

 

A kamera által rögzített felvételhez és egyéb személyes adatokhoz az Adatkezelőnél személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy, a jegyző vagy az általa kijelölt személy és az adatvédelmi tisztviselő férhet hozzá. Az érintett kizárólag a róla készült képvfelvételt tekintheti meg.

 

3.6. Nyereményjáték szervezése (Facebook)

Ha nyereményjátékot hirdetünk meg, jelentkezhet rá a vonatkozó nyereményjáték szabályzatban meghatározott adatoknak, tipikusan nevének és e-mail címének megküldésével. Amennyiben a nyereményt Ön nyerte meg, a nyeremény átadása érdekében postai címét is rögzítjük.

A nyereményjáték történhet közösségi oldalon, például a facebook.com oldalon, vagy más fórumon keresztül is, akár a rendezvény helyszínén is.

 

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, cím (ha van kiszállítás), születési idő (ha azt is bekérik a játéknál)

 

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték lebonyolítása, nyertesek értesítése és nyeremény átadása.

 

Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet a nyereményjáték során az adatkezelési tájékoztató elfogadásával vagy az Adatkezelő épületébe történő belépéssel ad meg.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait a nyereményjáték lezártáig, nyertes esetén pedig a Számviteli tv. szerinti 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kezeljük.

 

3.7. Rendezvényszervezés, socialmedia-n keresztül történő népszerűsítés (Facebook, Instagram)

Időről időre rendezvényeket szervezünk, amelyen a részvétel önkéntes. A rendezvények során tömegfelvételek és egyéni felvételek is készül(het)nek, melyre a meghívóban, regisztrációkor és a rendezvény ideje alatt is felhívjuk a figyelmet. Az elkészült videó-, illetve fényképfelvételeket belső céges kommunikációs felületünkön, illetve az interneten (pl. Facebook oldal, Instagram, honlap) közzétesszük.

 

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, fénykép- és videó felvétel.

 

Az adatkezelés célja: Rendezvény megszervezése, továbbá a Fénykép- és videófelvételeket cégünk népszerűsítése érdekében, illetve az események dokumentálása céljából készítünk és teszünk közzé.

 

Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet az Adatkezelő épületébe, rendezvény helyszínére történő belépéssel ad meg.

 

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását azelnok@patriotabekescsaba.hue-mail címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés időtartama: 5 év

 

3.7.1.Rendezvényeink alatt történő adakozás

 

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím,

 

Az adatkezelés célja: Rendezvényeink remek alkalmat teremtenek arra a célra, hogy a rászorulóknak különböző módokon adakozzunk. (Így pl.: ételosztás alkalmával ingyen ételt adományozzunk). Az adakozás alkalmával esetenként az adomány szerzőjétől elkérjük nevét és email címét a célból, hogy a következő rendezvényről is tájékoztatni lehessen őt.

 

Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet az Adatkezelő a rendezvényre történő belépéssel ad meg.

 

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását azelnok@patriotabekescsaba.hue-mail címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés időtartama: 5 év

 

3.8.Adománygyűjtés és adományok nyilvántartása

 

Beérkező adományok (különösen: csoportos beszedési megbízás, online bankkártyás fizetés, adó 1%- felajánlás, postai csekk, átutalás) adatbázisban történő kezelése, adományozónként, kampányoként.

               

Az adatkezelés célja: Az adományokból befolyt összegek karikatív célokra történő felhasználása, és az egyesület működésének finanszírozása

 

Az adatkezelés jogalapja:Szerződés teljesítése

 

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Bankkártya utolsó 4 számjegye (amennyiben megadásra került), Bankkártya lejárati dátuma (amennyiben megadásra került), Bankszámlaszám (amennyiben megadásra került), Egyedi azonosító, Adomány összege, Adományozás(ok) időpontja, Adományozási projekt nevének vagy statisztikai számának nyilvántartása

 

Az adatkezelés időtartama: 8 év

 

3.8.1 Adományozók nyilvántartása, Pártólói tagság

 

Befizetések bizonylatainak megőrzése és nyilvántartása pénzügyi számviteli kötelezettségek igazolásához

 

Az adatkezelés célja: Az adományozók nyilvántartása a Pártolói tagság igazolásához.

 

Az adatkezelés jogalapja:Jogszabályon alapuló kötelezettség

 

A kezelt adatok köre: Név, Email cím Bankkártya utolsó 4 számjegye (amennyiben megadásra került), Bankszámlaszám (amennyiben megadásra került), Egyedi azonosító, Adomány összege, Adományozás(ok) időpontja, Adományozási projekt nevének vagy statisztikai számának nyilvántartása

 

Az adatkezelés időtartama: 8 év

 

3.9.Sajtókommunikáció

 

Sajtóközlemények kiadása elektronikus formában, meghívók kiküldése sajtóeseményekre és sajtókommunikáció folytatása az Adatkezelő honlapján.

Az adatkezelés célja: Az egyesület tevékenységének bemutatásának, rendezvényeinek lebonyolításának és bemutatásának céljából.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), jogos érdek

 

A kezelt adatok köre: Email cím, Név, Telefonszám, Médium neve, Informatikai naplófájl

                                                                                                        

Az adatkezelés időtartama:  visszavonásig, jogos érdek esetén tiltakozásig

 

3.10.Egyesületi tagok adatainak nyilvántartása, és közgyűlésen részt vett természetes személyek nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: Közgyűlés összehívása/megtartása, a meghívók kiküldése, a résztvevők adatainak regisztrálása, kezelése, tárolása

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapuló kötelezettség

 

A kezelt adatok köre: Név, Lakcím, Aláírás

 

Az adatkezelés időtartama: Törvényben meghatározott ideig, az egyesület megszűnését követően 8 évig.

 

3.11.Hírlevél

 

Az adatkezelés célja: A hírlevél az Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

 

Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet a hírlevélre való feliratkozás során az adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával ad meg.

 

A kezelt adatok köre: Email cím

 

Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

 

3.12. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:

 

  1. a) könyvelő
  2. b) jogtanácsos/ ügyvéd
  3. c) Facebook, www.facebook.com: platform biztosítása a nyereményjáték megszervezezésének, lebonyolításának, népszerűsétés és social marketing céljából.
  4. d) Instagram, www.instagram.com: platform biztosítása a nyereményjáték megszervezezésének, lebonyolításának, népszerűsétés és social marketing céljából

 

  1. Az érintettek jogai

 

4.1.  Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

 

4.2.  Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategórái, akikekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye.

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében.

 

4.3.  Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan elvégezni, akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.

 

4.4.  Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.

 

4.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését.

 

Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

 

4.6.  Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

4.7.  Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

4.8.  Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

 

  1. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

 

5.1.  Az érintettek adatait az Adatkezelő – az érintett előzetes, írásbeli hozzájáulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy ha az Adatkezelő az adott tevékenység végzését harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

 

5.2.  Az Adatkezelőt az érintett által szolgáltatott adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintettel, sem más, harmadik személlyel szemben, kivéve ha az Adatkezelő jogszabályi rendelkezés alapján az adott személyes adat ellenőrzésére köteles. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért az érintett köteles az Adatkezelő helyett helytállni. Az érintett az elérhetőségeinek megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről vagy telefonszámról kizárólag ő kommunikál, illetve vesz igénybe bármilyen szolgáltatást.

 

5.3.  Az Adatkezelő nem nyújt közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatást. A 16. életévét be nem töltött gyermekek adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg vagy engedélyezte.A hozzájárulást megadó szavatolja, hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek megfelel. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a fenti előírások alapján az adatkezeléshez való hozzájárulás jogsértőnek minősül, haladéktalanul intézkedik a személyes adatok törlése iránt, kivéve, ha azok kezelésére egyéb jogalappal rendelkezik.

 

5.4.  Az Adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettségei és a szerződéses partnerekkel fennálló szerződések teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben átadhatja az érintettek személyes adatait a teljesítésbe bevont közreműködői (megbízottjai, alvállalkozói) részére, akik így adatfeldolgozóként az Adatkezelő nevében kezelik az adatokat. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik.

 

5.5.  Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az érintettek jogainak érvényesülése érdekében legalább a jelen Tájékoztató szerinti garanciákat nyújtja.

 

5.6.  Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani.

 

5.7.  Amennyiben arra az Adatkezelő jogszabály alapján jogosult, az Adatkezelő hozhat olyan döntést az érintettre vonatkozóan, amely az érintett személyes adatainak automatizált kezelésén alapul.

 

5.8.  A Weboldal látogatottságának, forgalmának mérése, elemzése céljából a Google Analytics (Google Inc.) személyes adatokat gyűjt a Weboldal felhasználóitól. Ebből a célból rögzítheti a felhasználók IP címét, látogatási adatait és keresési előzményeit. Ezen szolgáltató adatkezelésére a jelen Tájékoztató nem terjed ki, a szolgáltató a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.

 

5.9.  Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Békéscsaba, 2020. június 18.